Sunday, June 3, 2012

Σοσιαλδημοκρατία ,φιλελευθερισμός και κυβερνώσα αριστεράΕξετάζοντας το προφίλ των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές παρατηρούμε δύο ενδιαφέρουσες ομάδες : τους αυτοριζόμενους φιλελεύθερους και τους αυτοριζόμενους σοσιαλιστές σοσιαλδημοκράτες Αν υποθέσουμε  ότι κάθε μια από αυτές τις ομάδες θα συνεισφέρει ακούσια τη θεματολογία της ως συμπληρωματικό στοιχείο μιας πληθυντικής κυβερνώσας αριστεράς τότε νομιμοποιούμαστε να εξετάσουμε ένα ενδιαφέρον  ερώτημα: ευρίσκεται μια κυβερνώσα αριστερά σήμερα ,εγγύτερα σε μια σοσιαλδημοκρατική ή σε μια φιλελεύθερη οπτική;

 Η διερεύνηση δεν μπορεί να γίνει, αν δεν ορισθεί πρώτα με σαφήνεια το επίπεδο εξέτασης .Οι έννοιες της σοσιαλδημοκρατίας και του φιλελευθερισμού τοποθετούνται στο χώρο του υπαρκτού, του ιστορικώς κεκτημένου, της ευρωπαϊκής    εμπειρίας  και όχι στο χώρο του δέοντος , του ιδεώδους μιας φιλελεύθερης ουτοπίας και ενός ιδεατού σοσιαλδημοκρατικού συμβολαίου.

Η σοσιαλδημοκρατία υπήρξε η μεγάλη κατάκτηση του δεύτερου μισού του εικοστού αιώνα για τους εργαζόμενους της Δ.Ευρώπης. Αντιπροσώπευε το μέγιστο βαθμό αναδιανομής εισοδημάτων εντός καπιταλισμού , το καλύτερο σημείο ισορροπίας κεφαλαίου εργασίας πρός όφελος της εργασίας .Ωστόσο το ισοζύγιο αυτό δεν προέκυψε μόνο από τους αυστηρά ταξικούς ή και γεωπολιτικούς προσδιορισμούς μιας εποχής έντασης δύο συστημάτων οικονομίας, προέκυψε και από τις ευεργετικές μορφές που πήρε η οργάνωση της εργασίας , και η κατακτημένη ισχυρή δομή του κράτους στη Δύση. Μεγάλες βιομηχανικές μονάδες με μεγάλη σώρευση ανθρώπινου δυναμικού σε βιοπολιτικες συνθήκες ταξινόμησης, οργάνωσης και ελέγχου. Η σοσιαλδημοκρατία προκύπτει ως ταξικός συσχετισμός που εδραιώνεται επάνω στην συγκεκριμένη μορφή της μεγάλης βιομηχανικής μονάδας. Τα μεγάλα συνδικάτα ορίζουν την μορφή ,το περίγραμμα ,το   σκελετό  που ενσωματώνει και ενοποιεί τη βιοπολιτική ισχύ των δυνάμεων της εργασίας. Χωρίς αυτή τη μορφή η ταξική ισορροπία θα ήταν διαφορετική .Δεν είναι τυχαίο ότι με την σταδιακή αλλαγή των οικονομιών προς μικρότερα και πιο ευέλικτα σχήματα η ισορροπία κεφαλαίου εργασίας μετατοπίζεται .Ο χώρος και οι λειτουργίες του εργοστασίου δημιουργούν ,ως περίγραμμα, ευνοϊκότερες συνθήκες συνδικαλισμού . Η " εξωτερική" , χωροτακτική αυτή συνθήκη είναι σύμφυτη με την σοσιαλδημοκρατική ισορροπία, είναι οργανικό στοιχείο της. Με την έννοια αυτή η αναζήτηση μιας σοσιαλδημοκρατικής άρθρωσης ως εγγύτερο σημείο μιας μεσοπρόθεσμης αριστερής τακτικής είναι αιωρούμενη. Απουσιάζει το πλαίσιο, η εξωτερική συνθήκη εντός της οποίας θα μπορούσε να κατακτηθεί το καλύτερο σημείο ταξικής ισορροπίας .Η πρόσφατη ελληνική εμπειρία ανέδειξε και μια ενδιαφέρουσα αντίφαση .Η αυθεντική σοσιαλδημοκρατική ισορροπία επιτυγχάνεται ακριβώς στις εργασιακές δομές της μορφής του "εργοστασίου" οι οποίες είναι κυρίως οι         μεγάλες ΔΕΚΟ.Ο συσχετισμός γίνεται και πάλι ευνοϊκότερος αλλά η ταξική διελκυστίνδα εκφράζεται με πολλαπλές μορφές στις οποίες επικρατούν πολιτιστικά και λειτουργικά συστατικά πέραν του ταξικού συνδικαλισμού πχ πρακτικές " εξαίρεσης" , άτυπες  συμφωνίες  κυρίων  που τελικά ευεργέτησαν την εργασία ως στατιστικό μέσο όρο με τεράστιες όμως, αποκλίσεις των ανώτερων και κατωτέρων πραγματικών αμοιβών οι οποίες  επέτειναν τον κατακερματισμό εντος της εργασίας. Η ελληνική σοσιαδημοκρατία εφάρμοσε σωστά ,την σωστή συνταγή μόνο οι " σοσιαλδημοκρατικές " δομές  ήταν σχετικά λίγες και το ελληνικό κράτος με γνωστές αδυναμίες.
Από την άλλη πλευρά έχουμε αντιφατικές αλληλοσυγκρουόμενες εμπειρίες από την φιλελεύθερη εμπειρία.

 Ο φιλελευθερισμός δεν διαθέτει μια οπτική σχεδιασμένης αναδιανομής αλλά αντίθετα προβάλει ως κύριο την ύπαρξη διαδικασιών που ευνοούν τις εθελοντικές συναλλαγές με το ελάχιστο κόστος  και την ελάχιστη κρατική παρέμβαση. Το κύμα φιλελευθεροποίησης των Ρηγκαν Θατσερ συγχρονίζεται με την "αποβιομηχάνιση " στη Δύση ,την διόγκωση του τομέα των υπηρεσιών , την αναβάθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα,  την παγκοσμιοποίηση. Πρόκειται για παγκόσμιο φαινόμενο που υπερβαίνει την Ευρωπαϊκή εμπειρία. Το ιστορικό αυτό κύμα δεν είναι της ίδιας τάξεως με την σοσιαλδημοκρατία. Η σοσιαλδημοκρατία είναι ταξικός συσχετισμός σε συγκεκριμένο χώρο και τόπο ενώ ο φιλελευθερισμός  λειτούργει σε πλανητική διάσταση και μετασχηματίζει όλες τις οικονομίες και κοινωνίες. Αν η σοσιαλδημοκρατία έχει τοπικούς προσδιορισμούς ο φιλελευθερισμός είναι οικουμενικός. Όλες οι οικονομίες φιλελευθεροποιούνται ανεξαρτήτως εκκίνησης. Ο υπαρκτός φιλελευθερισμός δεν είναι επιλογή για την αριστερά είναι δεδομένο υπαρκτό περιβάλλον εντός του οποίου κινείται.
Στην συγκεκριμένη συγκυρία λοιπόν η αριστερά δεν έχει μια επιλογή απέναντι σε δύο επίδικα της ίδιας κλάσης. Η σοσιαλδημοκρατία είναι παρελθόν ο φιλελευθερισμός είναι παρόν. Η  αριστερά δεν μπορεί να νοσταλγήσει την σοσιαλδημοκρατία αλλά ταυτόχρονα δεν μπορεί να είναι καθολικά αντιφιλελεύθερη , "σοσιαλιστική" στην έννοια του παγκόσμιου κεντρικού κρατικού ελέγχου όλης της οικονομίας και κοινωνίας.

Ευρισκόμαστε σήμερα ,αναγκαστικά, εγγύτερα στην έννοια της " φιλελεύθερης " αριστεράς , μιας αριστεράς που καλείται ουσιαστικά να αποσυνδέσει την μορφή από το περιεχόμενο του ταξικού συσχετισμού .Η σοσιαλιαλδημοκρατική νοσταλγία αναφέρεται κυρίως στις μεγάλες οικονομικές μονάδες, τις γιγαντιαίες δομές του κράτους και της βιομηχανίας οι οποίες ευνοούν τις κεντρικές δομές αναδιανομής για την ευημερία των πολλών. Η ιδεολογική αδράνεια των πιο συμβατικών ρευμάτων της σοσιαλδημοκρατίας έγκειται στην ταύτιση της μορφής και του περιεχομένου της ταξικής ισορροπίας , όπου κατανοείται η αντιστάθμιση των οικονομικών ανισοτήτων μέσω των επιθυμητών πυραμιδωτών δομών. Αντί να δοθεί η έμφαση στο πραγματικό επίδικο της προστασίας , αναζητείται νοσταλγικά εκείνη η μορφή οργάνωσης  που συγχρονίστηκε με μια καλύτερη ταξική εξισορρόπηση. Από την άλλη πλευρά η φιλελευθεροποίηση ευνοεί ακριβώς το στοιχείο του μη προβλέψιμου, του επιθυμητού αναπάντεχου ,της αυτόνομης επιχειρηματικότητας. Μια " μη σοσιαλιστική φιλελεύθερη "  αριστερά καλείται ακριβώς να εξισορροπήσει τις ανισότητες σε ένα περιβάλλον όπου η πολυμορφία, η ποικιλία , το απρόβλεπτο της οικονομίας δεν είναι απλώς μια παράμετρος, αλλά μια επιθυμητή συνθήκη. Η συμμετοχή στην παγκόσμια κατανομή εργασίας δεν μπορεί να γίνει χωρίς το στοιχείο της καινοτομίας η οποία είναι εξ´ ορισμού πειραματική , ευεπίφορη στο λάθος και  αστάθμητη εκ των προτέρων σε επιτυχία. Η οργανωσιακή ρευστότητα είναι συστατική στην νέα οικονομική αρχιτεκτονική.

Η λύση δεν είναι απλή, προφανώς και τα  προβλήματα γνωστά .Η ύπαρξη άτυπων μορφών απασχόλησης δημιουργεί πολλαπλούς βαθμούς προστασίας. Η αριστερά καλείται να επινοήσει νέες μορφές προστασίας που να συνάδουν με τη σημερινή αρχιτεκτονική, αντί να προστάζει την οικονομία να λάβει ένα σχήμα με το οποίο ήταν εξοικειωμένη πριν σαράντα χρόνια. Επειδή είναι διαφορετική υπόθεση η υπεράσπιση των ισάριθμων εργαζομένων σε μια ΔΕΚΟ από ότι σε 3000 βιοτεχνίες του λεκανοπεδίου, δεν μπορούμε να οραματιζόμαστε το κλείσιμο των βιοτεχνιών και την παραγωγή τους συγκεντρωμένη σε ένα κεντρικό εργοστάσιο, επειδή αυτή η μορφή είναι διαχειρίσιμη. Αντιθέτως  για να αποκτήσουν οι εργαζόμενοι στις βιοτεχνίες μια επαρκή κάλυψη, χρειαζόμαστε καταγραφές, ελέγχους, βιοτεχνικές ζώνες κλπ. Η μοριοκλασματική δομή είναι συστατική σε κάθε σύγχρονη οικονομία. Το σοσιαλιστικό πρόταγμα της υπεράσπισης της κοινωνίας και εργασίας πρέπει να πάρει μια φιλελεύθερη πλαστική μορφή .
Είναι ενδιαφέρον ότι τα πιο αποτελεσματικά αριστερά πολιτικά κινήματα κατά της φτώχειας στον αναπτυσσόμενο κόσμο, δεν υιοθετούν κανένα πρόσταγμα σοσιαλδημοκρατίας, αλλά ενισχύουν τις τοπικές πρωτοβουλίες τυπικής επίσημης επιχειρηματικότητας από τα κάτω, ενθαρρύνουν την μεσαία επιχείρηση εντός ενός σαφούς πλαισίου και απαιτούν άνοιγμα των αγορών για να έχουν πρόσβαση τα προϊόντα τους στον αναπτυγμένο κόσμο. Δεν έχουμε μια κατεύθυνση αντιφιλελευθεροποίησης , κλεισίματος συνόρων και ροών, αλλά εμπλουτισμού και αναπροσανατολισμού της υφιστάμενης φιλελευθεροποίησης. Με μια έννοια η αριστερά καλείται να δώσει ένα πρόσημο στον υφιστάμενο φιλελευθερισμό. Δεν μπορεί να ακυρώσει τις ροές εμπορευμάτων , τις ροές πληροφοριών, αλλά να συγκρατήσει ,να ελεγξει τις ανεξέλεγκτες ροές και μοχλεύσεις των χρηματοοικονομικών παραγώγων και να μηδενίσει το ανθρωπολογικό κόστος  των αναπόφευκτων μεταναστεύσεων. Η κυβερνώσα αριστερά στην Λατινική Αμερική καταθέτει μια σειρά από εφαρμοσμένες επιτυχείς πολιτικές που προσιδιάζουν περισσότερο προς αριστερόστροφους φιλελευθερισμούς παρά πρός σοσιαλδημοκρατικές πρακτικές της Ευρώπης.

Εικόνα: The Chicago Sunday Tribune archives

8 comments:

Anonymous said...

left division

Από τη στιγμή που άνοιξε η όντως ενδιαφέρουσα και επίκαιρη συζήτηση για την αλληλεξάρτηση σοσιαλισμού και φιλελευθερισμού δεν κρίνεις πως είναι ώρα να ξαναβάλουμε στο τραπέζι της όποιας ανάλυσης και τις απόψεις του Κωνσταντίνου Καραβίδα περί κοινοτισμού;

Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον πως οι απόψεις του διαμορφώθηκαν σε μια Ελλάδα εκτός ισσοροπίας (μικρασιατική καταστροφή) όχι απλά από ένα λόγιο αλλά από κάποιο που έζησε από θέση κρατικού εκπροσώπου το δράμα των ατέλειωτου στρατού των προσφύγων.

Για όσους φίλους ενδιαφέρονται στις εκδόσεις Παπαζήση κυκλοφορεί το βιβλίο του ''Το πρόβλημα της αυτονομίας σοσιαλισμός και κοινοτισμός'' με πρόλογο του Κώστα Βεργόπουλου και εισαγωγή του Παναγιώτη Κανελλόπουλου.

Κάθε πολιτικά σκεπτόμενος πολίτης αξίζει να το διαβάσει όχι για να συμφωνήσει ή διαφωνήσει αλλά για να διευρύνει τους ορίζοντες της σκέψης του.

Left Liberal Synthesis said...

left Division
Την σημασία του Καραβιδα την έχουμε ξανασυζητήσει πάλι.
Οντως αξίζει μιας νεας μελέτης

Anonymous said...

Left division

Κινούμενος από προσωπικό ενδιαφέρον για το περιεχόμενο της συζήτησης που αναπτύσσεται, επίτρεψε μου αγαπητέ l.l.s. να συμπληρώσω.

Η γενική θεώρηση του κοινοτισμού δεν ήταν μια απλή επανεμφάνιση του αρχαιοελληνικού θεσμού της συμπολιτείας με όρους 20ου αιώνα.

Η off balance συνθήκη του σημερινού κόσμου ορίζεται πάνω στην εννοιολογική παραδοχή ότι τα σημερινά κράτη είναι πολύ μικρά για ν’ αντιμετωπίσουν τα μεγάλα προβλήματα και πολύ μεγάλα για να διαχειριστούν τα μικρά. Κι αυτό είναι κάτι που επικαιροποιεί τον σχετικό προβληματισμό.

Ο απόλυτος μετασχηματισμός του τρόπου μετάδοσης των πληροφοριών, η άυλη οικονομία, και η κλιματική αλλαγή (κατά κύριο λόγο) έχουν μεταβάλλει σχεδόν ολοκληρωτικά τον τρόπο που οι κάθε λογής κοινωνίες προσδιορίζουν τα συστατικά τους στοιχεία.

Ως εκ τούτου σήμερα δεν είναι διαλεκτικά δυνατό να εννοήσουμε τον ασύμμετρο κοινωνικό μετασχηματισμό που συντελείται ραγδαία, με όρους διανυσματικού λογισμού αριστερά δεξιά.

Πάρε παράδειγμα τα κινήματα πόλης. Προνομιακός χώρος έκφρασης (ως τώρα) για την πάσης απόχρωσης αριστερά και οικολογία θεωρούνται πλέον (εκ των ουκ άνευ) στοιχεία κοινωνικής δυναμικής για τις κάθε λογής ακροδεξιές κινήσεις κι όχι μόνο.

Γι’ αυτό κατέληξα στο συμπέρασμα πως η κατά τον Badiou θεωρία συνόλων είναι κατά πολύ επαρκέστερη για να χαρτογραφήσει το σημερινό πολιτικό γίγνεσθαι.

Σύμφωνα μ’ αυτή ο αριθμός των στοιχείων που προσδιορίζουν ένα υπερσύνολο σχηματίζει αριθμό υποσυνόλων κατά πολύ μεγαλύτερο από το άθροισμα όλων των στοιχείων.

Μπείτε όσοι θέλετε στην ιστοσελίδα Gauche libelale. Ο γαλλικός πολιτικός χάρτης έτσι όπως απεικονίζεται είναι χαρακτηριστικός του εναλλακτικού τρόπου πολιτικής καταγραφής. Ευχαριστώ.

Left Liberal Synthesis said...

Left Division
Δεν είναι έλλειψη προσοχής που εμποδίζει εκτεταμενη απαντηση, αλλά απλά συμφωνούμε απολύτως.

Anonymous said...

Όπως το καταλαβαίνω, διόρθωσέ με αν λανθάνω, αυτό που λες είναι ότι ο κόσμος σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πολύ διαφορετικός από αυτόν του 50-60, επομένως οι σοσιαλδημοκρατικές πολιτικές εκείνης της εποχής δεν μπορούν να εφαρμοστούν αυτούσιες. Σε αυτό με βρίσκεις 100% σύμφωνο.
Αναφέρεις σε ένα σημείο ότι

'Ο υπαρκτός φιλελευθερισμός δεν είναι επιλογή για την αριστερά είναι δεδομένο υπαρκτό περιβάλλον εντός του οποίου κινείται'.

Ο αντίλογος από τους αριστερούς του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό είναι ότι το περιβάλλον αυτό δεν είναι νομοτελειακή φυσική εξέλιξη, αλλά αποτέλεσμα της συγκεκριμένης νεοφιλελεύθερης νεοδεξιάς πολιτικής η οποία κυριάρχησε τα τελευταία 30 χρόνια. Το περιβάλλον πρέπει να μεταβληθεί με περιορισμούς στις διεθνείς αγορές χρήματος, έλεγχοι κεφαλαίων κτλ.

Μία δικιά μου απορία είναι η εξής. Σε μία χώρα όπως η Ελλάδα αυτή την στιγμή, και εφόσον μία κυβέρνηση, ας την πούμε προοδευτική, θέλει να τα αλλάξει όλα και να τα φτιάξει από την αρχή, δεν είναι απαραίτητο να γίνει με τον ενεργό ρόλο του κράτους, ακόμα και ως παραγωγό; Νομίζω πως οι συνθήκες αυτές καθεαυτές ξεπερνούν την σοσιαλδημοκρατία και τον φιλελευθερισμό ακόμα και ως ιστορικά εφαρμόσιμα μοντέλα, πόσο μάλλον ως θεωρίες. Να γίνω πιο συγκεκριμένος. Έστω ότι έχουμε 30 δισ ευρώ μέσα σε 4-5 χρόνια ΜΟΝΟ για αναπτυξιακούς σκοπούς. Τα χρήματα αυτά λογικά θα πάνε στους τομείς συγκριτικού πλεονεκτήματος, για την ενίσχυση ή και την δημιουργία τους. Φαντάζομαι ότι ο ρόλος του κράτους θα πρέπει ΑΡΧΙΚΑ να είναι πολύ σημαντικός. Ή μάλλον για να αυτοανερεθώ, η λογική του τα φτιάχνω όλα από την αρχή δεν είναι ταυτόσημα σοσιαλδημοκρατική, όχι στην θεωρία, αλλά εκ των πραγμάτων; Επιπρόσθετα, εδώ έχουμε και ένα ουσιώδες ζήτημα για την ελληνική κοινωνία άσκησης ουσιαστικού ελέγχου και επαγρύπνησης απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς τα οποία είναι πιθανό να ενταθούν.
CM

Left Liberal Synthesis said...

CM
Ορθά οι σοσιαλδημοκρατία του 70 δεν μπορεί να υπάρξει.
Σχετικά με την γενική αφηγηση περι "νεοφιλελευθερισμού" έχω πληρη διαφωνία.
Ο ορος δεν έχει κανενα ακριβές περιεχόμενο και τελικα καταληγει να είναι ηθικός όρος.Για ολα τα κακά φταίει ο "νεοφιλε-λευθερισμός" .
Αλλωστε για αυτό ολοι είναι "αντινεοφιλελευθεροι" ενώ υπάρχουν και σχετικισμοι για το ποιοι "νεοφιλελευθερισμοι" είναι αποδεκτοι.πχ ο Τουρισμός η Ναυτιλία την οποία θελουμε τι ακριβως ειναι
Αυτό που υπάρχει ως προβλήμα είναι νομισματικές αστοχίες (Ευρώ,υπερτιμημένο Γοαυνκλπ) ή ανεξέλεγκτα παράγωγα τα οποία τελικά λιετουργούν περισσότερο ως αστοχία παρά ως τυπικές εκφράσεις της αγοράς.
Σχετικά με το ερωτημα για διαθεσιμους πορους, εχω μεγάλη δυσπιστία οχι στο που κατευθυνονται αλλά πως.
Απο την στιγμη που διατιθενται μεσω κράτους γινονται επιδικο καθε φυσεως κρατικοδιαιτου επιχειρηματια ή λομπυ ή συντεχνίας.
Ειλικρινα δεν έχω παρα μονο μια γενική αισθηση, ισως χωρις αξία. Οι ιδεες των συμμετοχικων προυπολογισμων ,μιας αποκεντρωμενης διαδικασιας προυπολογισμου μου φαινονται ικανοποιητικές μεχρι εδω.

Anonymous said...

Την συζήτηση περί νεοφιλελευθερισμού την έχουμε ξανακάνει πριν κανα χ΄ρονο περίπου, όταν ανακάλυψα το υπάρχον blog. Είχαμε συμφωνήσει, αν θυμάμαι καλά, ότι αυτό που ονομάζεται από τον συρμό νεοφιλελευθερισμός δεν έχει καμία σχέση με τον (κλασικό) φιλελευθερισμό, ίσα ίσα είναι μία συντηριτική κρατική παρέμβαση υπέρ του κεφαλαίου και τοων πολυεθνικών. Προσθέτω ότι ο φιλελευθερισμός είναι ένα προοδευτικό ρεύμα το οποίο αμπλουτίζει, και εμπλουτίζεται, από την ανανεωτική αριστερά.
Η διαφωνίες μου είναι οι εξής:
1) Οι νομισματικές αστοχίες και τα ανεξέλεγκτα παράγωγα που αναφέρεις είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών, αλλά και θεώρησης του πως λειτουργεί η οικονομία, η αγορά, το σύστημα γενικότερα. Δεν υφίσταται δηλαδή κάποια νομοτέλεια σε αυτές τις διαδικασίες. Κάποιος τις προώθησε και ευθύνεται για αυτές.
2) Αν μια χώρα θέλει να ανασυκγροτηθεί, αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς το κράτος. Ο ιδιωτικός τομέας δεν θα μπορεί από μόνος του αρχικά να δημιουργήσει.

Ευχαριστώ για την απάντηση.

CM

Left Liberal Synthesis said...

CM
Σωστα

1.-Τα παραγωγα και οι νομισματικές ανισορροπίες δεν είναι φυσικά φαινόμενα αλλά αποτελέσματα πολιτικών.

Ωστόσο δεν πρέπει να συγχεόυμε τα αναποφευκτα φαινόμενα αρρυθμίας που αναδύονται καθως οι αναπτυσσόμενες χώρες εντασσονται στον καταμερισμό εργασίας, με εφαρμοζομενες πολιτικές.

Οι εφαρμοζόμενες πολιτικές είναι λάθος οσο δεν αμβλυνουν τις αρρυθμίες. Οι εφαρμοζομενες πολιτικες δεν πρεπει να συγκρινονται με την ιδεατή συνθηκη οπου η Κινα ή η Ινδια ή η Βραζιλια, υποτιθεται οτι θα αναπτυχθουν χωρίς να "πειράξουν" τον παγκοσμιο καταμερισμό εργασίας.
Ενταξη του τριτου κοσμου στον παγκοσμιο καταμερισμό έχει τριβές.
Αυτες τις τριβες τα παραγωγα δεν τις αμβλύνουν αλλά τις οξύνουν.
2.-Δεν διαφωνούμε καθολου.Ωστοσο ας δουμε την συσχετιση οριζόντια.Η ποιοτητα του κρατους οριζει και την ποιοτητα του ιδιωτικου τομέα.Εχουμε αναγκη και τους δυο , οργανωμένους και λειτουργικούς

χαιρετω